ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯสุพรรณบุรี 625
6  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
7  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 620
8  โรงเรียนขุนยวม 506
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 598
10  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 621
11  โรงเรียนจอมทอง 584
12  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
13  โรงเรียนจุนวิทยาคม 622
14  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
15  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
16  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
17  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
18  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
19  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
20  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 623
21  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
22  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
23  โรงเรียนดาราพิทยาคม 605
24  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
25  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
26  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
27  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
28  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
29  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
30  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
31  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
32  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 604
33  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
34  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
35  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
36  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
37  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
38  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
39  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
40  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
41  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
42  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
43  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
44  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
45  โรงเรียนบางละมุง 606
46  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
47  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
48  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 594
49  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 626
50  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์ 637
51  โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 595
52  โรงเรียนบ้านถ้ำ 634
53  โรงเรียนบ้านถ้ำตชด 635
54  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 636
55  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ 608
56  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
57  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 609
58  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
59  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 610
60  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 619
61  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 611
62  โรงเรียนบ้านสว้า 539
63  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 639
64  โรงเรียนบ้านหัวดง 589
65  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 593
66  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 614
67  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 632
68  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
69  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
70  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 633
71  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 613
72  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 638
73  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
74  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
75  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
76  โรงเรียนบ้านโป่ง 631
77  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 615
78  โรงเรียนบ้านไร่ 612
79  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
80  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
81  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
82  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
83  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
84  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 616
85  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
86  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 624
87  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
88  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
89  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
90  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
91  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
92  โรงเรียนพิชัย 521
93  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
94  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 628
95  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
96  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
97  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
98  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
99  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
100  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
101  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
102  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 597
103  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
104  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
105  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
106  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
107  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
108  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
109  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
110  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
111  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
112  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
113  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
114  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 591
115  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
116  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
117  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 603
118  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
119  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
120  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 590
121  โรงเรียนสภาราชินี 2 627
122  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 630
123  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
124  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
125  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 581
126  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 592
127  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
128  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
129  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
130  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 602
131  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 601
132  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
133  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
134  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
135  โรงเรียนหนองบัว 572
136  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 600
137  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
138  โรงเรียนหนองไผ่ 138
139  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
140  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
141  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
142  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
143  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
144  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
145  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
146  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
147  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 596
148  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
149  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
150  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 618
151  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
152  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
153  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 588
154  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
155  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
156  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
157  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
158  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
159  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
160  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
161  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
162  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
163  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
164  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 629
165  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
166  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 607
167  โรงเรียนแม่ลากเนินทอง 587
168  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 599
169  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
170  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
171  โรงเรียนแม่แตง 586
172  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
173  โรงเรียนโกรกพระ 543
174  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
175  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 617
176  โรงเรียนไชยปราการ 505