ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
6  โรงเรียนขุนยวม 506
7  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
8  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
9  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
10  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
11  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
12  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
13  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
14  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
15  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
16  โรงเรียนดาราพิทยาคม 516
17  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
18  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
19  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
21  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
22  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
23  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
24  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
25  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 517
26  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
27  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
28  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
29  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
30  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
31  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
32  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
33  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
34  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
35  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
36  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
37  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
38  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
39  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
40  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
41  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
42  โรงเรียนบ้านสว้า 539
43  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
44  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
45  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
46  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
47  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
48  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
49  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
50  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
51  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
52  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
53  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
54  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
55  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
56  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
57  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
58  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
59  โรงเรียนพิชัย 521
60  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
61  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
62  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
63  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
64  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
65  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
66  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
67  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
68  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
69  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
70  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
71  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
72  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
73  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
74  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
75  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
76  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
77  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
78  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
79  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
80  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
81  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
82  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
83  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
84  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
85  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 581
86  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
87  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
88  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
89  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
90  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
91  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
92  โรงเรียนหนองบัว 572
93  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
94  โรงเรียนหนองไผ่ 138
95  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
96  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
97  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
98  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
99  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
100  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
101  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
102  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
103  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
104  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
105  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
106  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
107  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
108  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
109  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
110  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
111  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
112  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
113  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
114  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
115  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
116  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
117  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
118  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
119  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
120  โรงเรียนโกรกพระ 543
121  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
122  โรงเรียนไชยปราการ 505