ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
6  โรงเรียนขุนยวม 506
7  โรงเรียนจอมทอง 584
8  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
9  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
10  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
11  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
12  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
13  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
14  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
15  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
16  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
17  โรงเรียนดาราพิทยาคม 516
18  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
19  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
20  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
22  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
23  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
24  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
25  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
26  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 517
27  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
28  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
29  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
30  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
31  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
32  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
33  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
34  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
35  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
36  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
37  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
38  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
39  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
40  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
41  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
42  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
43  โรงเรียนบ้านสว้า 539
44  โรงเรียนบ้านหัวดง 589
45  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
46  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
47  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
48  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
49  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
50  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
51  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
52  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
53  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
54  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
55  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
56  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
57  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
58  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
59  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
60  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
61  โรงเรียนพิชัย 521
62  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
63  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
64  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
65  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
66  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
67  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
68  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
69  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
70  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
71  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
72  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
73  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
74  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
75  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
76  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
77  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
78  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
79  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
80  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
81  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
82  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
83  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
84  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
85  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 590
86  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
87  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
88  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 581
89  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
90  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
91  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
92  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
93  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
94  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
95  โรงเรียนหนองบัว 572
96  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
97  โรงเรียนหนองไผ่ 138
98  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
99  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
100  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
101  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
102  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
103  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
104  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
105  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
106  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
107  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
108  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
109  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
110  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 588
111  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
112  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
113  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
114  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
115  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
116  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
117  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
118  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
119  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
120  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
121  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
122  โรงเรียนแม่ลากเนินทอง 587
123  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
124  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
125  โรงเรียนแม่แตง 586
126  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
127  โรงเรียนโกรกพระ 543
128  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
129  โรงเรียนไชยปราการ 505