ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
6  โรงเรียนขุนยวม 506
7  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
8  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
9  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
10  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
11  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
12  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
13  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
14  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
15  โรงเรียนดาราพิทยาคม 516
16  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
17  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
18  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
19  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
20  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
21  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
22  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
23  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
24  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 517
25  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
26  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
27  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
28  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
29  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
30  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
31  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
32  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
33  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
34  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
35  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
36  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
37  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
38  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
39  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
40  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
41  โรงเรียนบ้านสว้า 539
42  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
43  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
44  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
45  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
46  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
47  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
48  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
49  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
50  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
51  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
52  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
53  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
54  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
55  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
56  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
57  โรงเรียนพิชัย 521
58  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
59  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
60  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
61  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
62  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
63  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
64  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
65  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
66  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
67  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
68  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
69  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
70  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
71  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
72  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
73  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
74  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
75  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
76  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
77  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
78  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
79  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
80  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
81  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
82  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
83  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 581
84  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
85  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
86  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
87  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
88  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
89  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
90  โรงเรียนหนองบัว 572
91  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
92  โรงเรียนหนองไผ่ 138
93  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
94  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
95  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
96  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
97  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
98  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
99  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
100  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
101  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
102  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
103  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
104  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
105  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
106  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
107  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
108  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
109  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
110  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
111  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
112  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
113  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
114  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
115  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
116  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
117  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
118  โรงเรียนโกรกพระ 543
119  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
120  โรงเรียนไชยปราการ 505