ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
6  โรงเรียนขุนยวม 506
7  โรงเรียนจอมทอง 584
8  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
9  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
10  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
11  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
12  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
13  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
14  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
15  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
16  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
17  โรงเรียนดาราพิทยาคม 516
18  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
19  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 529
20  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
22  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
23  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
24  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
25  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
26  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 517
27  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
28  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
29  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
30  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
31  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
32  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
33  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
34  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
35  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
36  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
37  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
38  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
39  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
40  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
41  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
42  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
43  โรงเรียนบ้านสว้า 539
44  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
45  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
46  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
47  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
48  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
49  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
50  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
51  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
52  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
53  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
54  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
55  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
56  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
57  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
58  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
59  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
60  โรงเรียนพิชัย 521
61  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
62  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
63  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
64  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
65  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
66  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
67  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
68  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
69  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
70  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
71  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
72  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
73  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
74  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
75  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
76  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
77  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
78  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
79  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
80  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
81  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
82  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
83  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
84  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
85  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
86  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 581
87  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
88  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
89  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
90  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
91  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
92  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
93  โรงเรียนหนองบัว 572
94  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
95  โรงเรียนหนองไผ่ 138
96  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
97  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
98  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 555
99  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
100  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
101  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 507
102  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
103  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
104  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
105  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
106  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
107  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
108  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
109  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
110  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
111  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
112  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
113  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
114  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
115  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
116  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
117  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
118  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
119  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
120  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
121  โรงเรียนแสนตอวิทยา 518
122  โรงเรียนโกรกพระ 543
123  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
124  โรงเรียนไชยปราการ 505