ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯสุพรรณบุรี 625
6  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
7  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 620
8  โรงเรียนขุนยวม 506
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 598
10  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 654
11  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 651
12  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 652
13  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 650
14  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 621
15  โรงเรียนจอมทอง 584
16  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
17  โรงเรียนจุนวิทยาคม 622
18  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
19  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
20  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
21  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
22  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
23  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
24  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 623
25  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
26  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
27  โรงเรียนดาราพิทยาคม 605
28  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
29  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
30  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
31  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
32  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
33  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
34  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
35  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 604
36  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 646
37  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
38  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
39  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
40  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
41  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
42  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
43  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 507
44  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
45  โรงเรียนน้ำปาดธนูปถัมภ์ 529
46  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
47  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
48  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
49  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
50  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
51  โรงเรียนบางละมุง 606
52  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
53  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
54  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 594
55  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 645
56  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 626
57  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์ 637
58  โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 595
59  โรงเรียนบ้านถ้ำ 634
60  โรงเรียนบ้านถ้ำตชด 635
61  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 636
62  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ 608
63  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
64  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 515
65  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 641
66  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 609
67  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
68  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 610
69  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 619
70  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 611
71  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 502
72  โรงเรียนบ้านสว้า 539
73  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 639
74  โรงเรียนบ้านหัวดง 589
75  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 593
76  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 661
77  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 614
78  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
79  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 632
80  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
81  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 633
82  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 613
83  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 638
84  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
85  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
86  โรงเรียนบ้านโป่ง 631
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 640
88  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 615
89  โรงเรียนบ้านไร่ 612
90  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
91  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
92  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
93  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 130
94  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
95  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
96  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 616
97  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
98  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 624
99  โรงเรียนพนมเบญจา 655
100  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
101  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
102  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
103  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
104  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 642
105  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 660
106  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
107  โรงเรียนพิชัย 521
108  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
109  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 628
110  โรงเรียนพ่อขุนเม็งรายมหาราช 555
111  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
112  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
113  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
114  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
115  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
116  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
117  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
118  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 597
119  โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 659
120  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
121  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
122  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
123  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
124  โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 653
125  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
126  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 647
127  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
128  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
129  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
130  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
131  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
132  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
133  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 591
134  โรงเรียนวัดโสภา 603
135  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
136  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
137  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
138  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
139  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 590
140  โรงเรียนสภาราชินี 2 627
141  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 630
142  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
143  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
144  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 518
145  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 592
146  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
147  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
148  โรงเรียนสามมอนดอย 643
149  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
150  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 657
151  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 602
152  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 601
153  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ 644
154  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
155  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
156  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
157  โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 648
158  โรงเรียนหนองบัว 572
159  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 600
160  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
161  โรงเรียนหนองไผ่ 138
162  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
163  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
164  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
165  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
166  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
167  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 658
168  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
169  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 596
170  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
171  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
172  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 656
173  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 618
174  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
175  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 588
176  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
177  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
178  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
179  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
180  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
181  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
182  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
183  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
184  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
185  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 649
186  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
187  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 629
188  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
189  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 607
190  โรงเรียนแม่ลากเนินทอง 587
191  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 599
192  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
193  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
194  โรงเรียนแม่แตง 586
195  โรงเรียนแสนตอวิทยา 581
196  โรงเรียนโกรกพระ 543
197  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
198  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 617
199  โรงเรียนไชยปราการ 505
200  โรงเรียนไพศาลีพิทยา 516